Plenari de setembre

DECRET D'ALCALDIA NÚM. 178/2018 DE DATA 13/09/2018 SOBRE CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT.

En exercici de les facultats que em confereix l’art.21.1c) de la Llei 7 /1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim local, en relació amb l’Art.46.a), tinc a bé  convocar  SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIO, per al proper DIA 19 DE SETEMBRE a  les 20:00 HORES, que tindrà lloc a la Sala de Sessions de l’Ajuntament amb el següent, 
 
ORDRE DEL DIA
 
A) PART RESOLUTIVA
1  APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 11 DE JULIOL DE 2018.
2 MOCIÓ PRESENTADA PELS PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA I COMPROMÍS SOBRE CONCESSIÓ ALTA DISTINCIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA A FRANCESC MUÑOZ I MARTÍNEZ.
3 MOCIÓ SOBRE LA PROBLEMÀTICA DEL PORC SENGLAR A LA SAFOR
4 APROVAR LA PROPOSTA DE L’ESCUT HERÀLDIC DE BELLREGUARD
5 PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ D'OCUPACIÓ DEL DPMT DEL PASSEIG MARÍTIM DE BELLREGUARD
6 SOL·LICITAR L’ADHESIÓ AL PLA EDIFICANT IES JOAN FUSTER DE BELLREGUARD
7 APROVACIÓ COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST EXERCICI 2017.
8 APROVACIÓ DEFINITIVA EXPEDIENT CESSIÓ D’ÚS GRATUÏT DE BE IMMOBLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLREGUARD A L’AGRUPACIÓN ARTISTICO MUSICAL SANTA CECILIA DE BELLREGUARD, ASSOCIACIÓ DE DOLÇAINERS I TABALETERS DE BELLREGUARD I ASSOCIACIÓN CULTURAL CORO I RONDALLA SAN MIGUEL DE BELLREGUARD.
9 APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE I SANEJAMENT I APROVACIÓ DEL CONVENI PER A LA GESTIÓ DEL POU MARJALS.
 
B)
CONTROL I FISCALITZACIÓ (ART. 46 –2 E DE LA LLEI 7/1985 DE 2 D’ABRIL) 
10 DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA.
 11 PROPOSTES,  QÜESTIONS I CONTESTACIÓ A PREGUNTES.
12 TORN OBERT DE PARAULA
 
Ho mana i firma el Sr. Alcalde, Alex Ruiz Gadea, Bellreguard  12 de setembre de dos mil divuit.
L’ALCALDE              Davant meu,       
                                                                        EL SECRETARI ACCTAL.
 
 
 
Alexandre Ruiz Gadea             Josep Server Ausina