Obert el tercer període de pagament voluntari d'impostos municipals

L'Ajuntament de Bellreguard ha obert el tercer periode de recaptació voluntària de tributs, des del passat 10 de setembre i fins el 13 de novembre, en els termes expresats en el següent edicte:

EDICTE

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Bellreguard va  aprovar el 7 de setembre de 2018, els padrons fiscals dels  tributs  que seguidament s’hi detallen:

IMPOST BENS IMMOBLES RÚSTICS 2018

IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES 2018 I ALTES 2017

Ateses les disposicions reguladores de la recaptació local contingudes en la Llei 58/2003 del 17 de desembre,  General Tributària. Atès que el període d’exposició pública serà d’un mes, a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual els interessats podran examinar el padró.

Atès l’article 223 de la Llei General Tributària 58/2003 del 17 de desembre, el qual estableix que tractant-se  de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, el termini per a la interposició del recurs de reposició serà d’un mes i es computarà a partir del dia següent al de la finalització del període voluntari de pagament.

El pagament del tribut o preu públic haurà de realitzar-se a les sucursals que a continuació s’indiquen:

BANCO SANTANDER BANKIA          LA CAIXA     CAJAMAR

El període i l’ horari  de cobrament en voluntària, serà el següent:

PERIODE 

Inici    10/09/2018          Final  13/11/2018

HORARI

Tots els dies laborables en horari de caixa de les entitats col·laboradores (Sucursals detallades)

D’acord amb allò establert en els articles 60 i 61 de la Llei General Tributària 58/2003, els mitjans de pagament són els següents: INGRÉS DIRECTE I  ALTRES MITJANS ACCEPTATS PER L’ENTITAT  COL·LABORADORA.

Comunicar als contribuents la conveniència de fer ús de les modalitats de domiciliació de pagament a través de les entitats bancàries i caixes d’estalvi.

Contra l’acte d’aprovació del padró i de les liquidacions incorporades en el mateix, podrà formular-se recurs de reposició davant l’òrgan que ha adoptat l’acte administratiu en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la finalització del període voluntari de pagament, d’acord amb l’article 223 de la LGT d’exposició pública dels corresponents padrons.

Transcorregut el període voluntari de cobrament, sense haver-se satisfet el deute, s’iniciarà el període executiu, que determina  la meritació del recàrrec de constrenyiment i si s’escau,dels interessos de demora, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la Llei General Tributària 58/2003 del 17 de desembre.

Bellreguard, 9 de setembre de 2018

 L’ALCALDE